قالب وبلاگ

جواب اقای منصور - دنیای حنانه

جواب اقای منصور

درجواب اقایی به اسم منصور باید بگم برادرمن اول اینکه اونا اینقدر هاهم دیگه گاگول نیستن که حرف لا رو واضح بنویسن و اون گوشه ی عکس هم که نوشته بچه های قلم اسم سایتی هست که عکس رومن از اونجا برداشتم در ضمن این مطلب دیگه پرواضح هست عجیبه که کسی که توفضای مجازی فعال باشه ندونه این چیزارو دراخربهتر ه یه سرچ کنید وتوضیحات بیشترپیداکنید...باورکنیم که ما  در مقابل جنگ نرم دشمن هستیم.دراخراضافه کنم که اگر لا نباشه وحرف ل هم باشه بازم ماتوعربی یه ل داریم که برای نهی کردن استفاده میشه پس بازم جمله بارمنفی داره..